Xu thế API Ngân hàng Việt Nam

Giải pháp theo dõi dòng tiền từ nhiều ngân hàng và tự động hóa báo cáo tài chính kinh doanh cho doanh nghiệp 24/7

API ACB

API ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – ACB (tên giao dịch tiếng Anh là Asia Commercial Joint Stock Bank), là một ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam.

Tải logo ACB


Logo chữ nhật


Logo tròn

Danh sách API ACB

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks
Kết quả
{
"id": 2,
"name": "Ngân hàng TMCP Á Châu",
"code": "ACB",
"bin": "970416",
"shortName": "ACB",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/ACB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "ACB",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "ASCBVNVX"
}
Tên Ngân hàng TMCP Á Châu
BIN 970416
Swift ASCBVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://www.acb.com.vn/

API tạo mã VietQR cho ACB

https://img.vietqr.io/image/acb-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970416-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970416-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' 
--header 'x-api-key: ' 
--header 'x-client-id: ' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data-raw '{
"bin": "970416",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' 
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal ACB

Link: https://developer.acbtest.vn/