Xu thế API Ngân hàng Việt Nam

Giải pháp theo dõi dòng tiền từ nhiều ngân hàng và tự động hóa báo cáo tài chính kinh doanh cho doanh nghiệp 24/7

API Vietinbank

API Vietinbank

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Vietinbank (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade), là một ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam.

Tải logo Vietinbank


Logo chữ nhật


Logo tròn

Danh sách API Vietinbank

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 17,
"name": "Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam",
"code": "ICB",
"bin": "970415",
"shortName": "VietinBank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/ICB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "VietinBank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "ICBVVNVX"
}
Tên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
BIN 970415
Swift ICBVVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://www.vietinbank.vn/

API tạo mã VietQR cho Vietinbank

https://img.vietqr.io/image/vietinbank-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970415-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970415-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' 
--header 'x-api-key: ' 
--header 'x-client-id: ' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data-raw '{
"bin": "970415",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' 
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal Vietinbank

Link https://developer.vietinbank.vn/